Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj

SKLEPU INTERNETOWEGO Ataszek.pl - pobierz w wersji PDF.

 

SPIS TREŚCI:  

1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

2.  USŁUGI  ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY  SPRZEDAŻY 

4.  SPOSOBY I TERMINY  PŁATNOŚCI  ZA PRODUKT 

5.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

6.  REKLAMACJA PRODUKTU 

7.  POZASĄDOWE  SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA  ROSZCZEŃ  ORAZ ZASADY  DOSTĘPU  DO TYCH 

PROCEDUR 

8.  PRAWO  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY  

9.  POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE   PRZEDSIĘBIORCÓW   

10.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

11.  WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY 

 

Sklep Internetowy www.ataszek.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o 

Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach 

Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia 

niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na 

mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te 

przepisy i należy je stosować. 

 

1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1.1.  Sklep  Internetowy  dostępny  pod  adresem  internetowym  www.ataszek.pl  prowadzony  jest  przez  spółkę  ATASZEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń:: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, 

KRS: 0000708404, NIP 7792477163, REGON 36894743800000, adres poczty elektronicznej: sklep@ataszek.pl, numer 

telefonu: 61 8 306 277. 

1.2.  Niniejszy  Regulamin  skierowany  jest  zarówno  do  konsumentów,  jak  i  do  przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu 

Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów 

albo do przedsiębiorców.  

1.3.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Sklepie  Internetowym  w  związku  z  realizacją  postanowień 

niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i 

zasady  wskazane  w  polityce  prywatności  opublikowanej  na  stronie  Sklepu  Internetowego  .  Polityka  prywatności 

zawiera  przede  wszystkim  zasady  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora  w  Sklepie 

Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, 

a  także  informacje  w  zakresie  stosowania  w  Sklepie  Internetowym  plików  cookies  oraz  narzędzi  analitycznych. 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie 

danych  osobowych  przez  korzystającego  ze  Sklepu  Internetowego  Usługobiorcę  lub  Klienta  jest  dobrowolne,  z 

zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

1.4.  Definicje: 

1.4.1.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.4.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  

1.4.3.  FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  –  Usługa  Elektroniczna,  interaktywny  formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym 

umożliwiający  złożenie  Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do  elektronicznego  koszyka  oraz 

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.  

1.4.4.  KLIENT  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach  przewidzianych 

przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do  czynności 

prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa 

przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.4.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

1.4.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór 

zasobów  w  systemie  teleinformatycznym  Usługodawcy,  w  którym  gromadzone  są  dane  podane  przez  Usługobiorcę 

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

1.4.7.  NEWSLETTER  –  Usługa  Elektroniczna,  elektroniczna  usługa  dystrybucyjna  świadczona  przez  Usługodawcę  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  e-mail,  która  umożliwia  wszystkim  korzystającym  z  niej  Usługobiorcom 

automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje 

o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

1.4.8.  PRODUKT  –  dostępna  w  Sklepie  Internetowym  rzecz  ruchoma  będąca  przedmiotem  Umowy  Sprzedaży  między 

Klientem a Sprzedawcą.  

1.4.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.4.10.  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ataszek.pl. 

1.4.11.  SPRZEDAWCA;  USŁUGODAWCA  –  spółka  ATASZEK  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd 

Rejonowy  Poznań-  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  z 

siedzibą i adresem do doręczeń:: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, KRS: 0000708404, NIP 7792477163, REGON 

36894743800000, adres poczty elektronicznej: sklep@ataszek.pl, numer telefonu: 61 8 306 277. 

1.4.12.  UMOWA  SPRZEDAŻY  –  umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między  Klientem  a  Sprzedawcą  za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.4.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.4.14.  USŁUGOBIORCA  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach 

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.4.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

2014 poz. 827 ze zm.) 

1.4.16.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio 

do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

2.  USŁUGI  ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1.1.17. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Na konto można zalogować się także poprzez konto na portalu www.facebook.com

1.1.17.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ataszek.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań.

1.1.18. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

1.1.18.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

1.1.19. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola 

„Prenumeruj”. Korzystanie z Newslettera następuje również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie  wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

1.1.19.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ataszek.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1.1.20. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 

1.1.21. pisemnie na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań;

1.1.22. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ataszek.pl;

1.1.23. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.1.24. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  

3.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY  SPRZEDAŻY 

3.1.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim  złożeniu  przez  Klienta 

Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.2.  Cena  Produktu  uwidoczniona  na  stronie  Sklepu  Internetowego  podana  jest  w  złotych  polskich  i  zawiera  podatki.  O 

łącznej  cenie  wraz  z  podatkami  Produktu  będącego  przedmiotem  Zamówienia,  a  także  o  kosztach  dostawy  (w  tym 

opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych 

opłat  –  o  obowiązku  ich  uiszczenia,  Klient  jest  informowany  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w  trakcie  składania 

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3.  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień 

3.3.1.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim  złożeniu  przez  Klienta 

Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.3.2.  Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  jego  otrzymanie  oraz  jednocześnie  przyjmuje 

Zamówienie  do  realizacji.  Potwierdzenie  otrzymania  Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez 

przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres 

poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego 

przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej 

wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

3.4.  Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  Sprzedaży  następuje  poprzez  (1) 

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, 

o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

4.  SPOSOBY I TERMINY  PŁATNOŚCI  ZA PRODUKT 

4.1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:   

4.1.1.  Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

4.1.2.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4.1.3.  Płatności  elektroniczne  i  płatności  kartą  płatniczą  za  pośrednictwem  serwisu  PayU.pl  –  możliwe  aktualne  sposoby 

płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz 

na stronie internetowej http://www.payu.pl. 

4.1.3.1.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 

pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:  

4.1.3.1.1.  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana 

do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000274399,  akta  rejestrowe 

przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 

4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. 

4.2.  Termin płatności: 

4.2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  

4.2.2.  W przypadku  wyboru przez  Klienta płatności  gotówką  za  pobraniem  przy  odbiorze  przesyłki albo  płatności  gotówką 

przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 

5.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

5.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w 

tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w 

zakładce  informacyjnej  dotyczącej  kosztów  dostawy  oraz  w  trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili 

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

5.3.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

5.4.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

5.4.1.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

5.4.3.  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 

do 15:00 

5.5.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie 

składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy 

jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7  Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy 

Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.5.1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia 

uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.5.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.6.  Termin  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  –  w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  odbioru  osobistego 

Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego 

Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach 

gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 

7  Dni  Roboczych.  O  gotowości  Produktu  do  odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę. 

Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.6.1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia 

uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.6.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6.  REKLAMACJA PRODUKTU  

6.1.  Podstawa  i  zakres odpowiedzialności  Sprzedawcy  względem  Klienta,  jeżeli  sprzedany  Produkt  ma  wadę  fizyczną  lub 

prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym 

(w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku 

podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu 

niezwiązanym  z  działalnością  zawodową  lub  gospodarczą,  z  tytułu  niezgodności  Produktu  z  Umową  Sprzedaży  są 

określone  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  ustawą  z  dnia  27  lipca  2002  r.  o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze 

zm.).   

6.2.  Sprzedawca  obowiązany  jest  dostarczyć  Klientowi  Produkt  bez  wad.  Szczegółowe  informacje  dotyczące 

odpowiedzialności  Sprzedawcy  z  tytułu  wady  Produktu  oraz  uprawnień  Klienta  są  określone  na  stronie  Sklepu 

Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji. 

6.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

6.3.1.  pisemnie na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań; 

6.3.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ataszek.pl; 

6.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową 

Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych 

składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu 

poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z  pominięciem 

zalecanego opisu reklamacji. 

6.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia  jej  złożenia.  Jeżeli  Klient  będący  konsumentem  zażądał  wymiany  rzeczy  lub  usunięcia  wady  albo  złożył 

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do 

tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6.6.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia

Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta

byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.  POZASĄDOWE  SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 

ROSZCZEŃ  ORAZ ZASADY  DOSTĘPU  DO TYCH PROCEDUR 

7.1.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  konsumentem  z  pozasądowych 

sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  na 

stronie  internetowej  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  pod  adresem: 

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

7.2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: 

kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest 

między  innymi  udzielanie  pomocy  konsumentom  w  sprawach  dotyczących  pozasądowego  rozwiązywania  sporów 

konsumenckich.  

7.3.  Konsument  posiada  następujące  przykładowe  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do 

wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej  (więcej  informacji  na  stronie  inspektora  właściwego  ze  względu  na 

miejsce  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez  Sprzedawcę);  oraz  (3)  pomoc  powiatowego  (miejskiego) 

rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów  (m.in. 

Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich).  Porady  udzielane  są  między  innymi  mailowo  pod 

adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni 

Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

7.4.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów 

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną 

i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do 

pozasądowego  rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego  zobowiązań  umownych  wynikających  z  internetowej  umowy 

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

8.  PRAWO  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY  

8.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na 

przykład:  

8.1.1.  pisemnie na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań; 

8.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ataszek.pl; 

8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta 

oraz  dodatkowo  dostępny  jest  w  pkt.  11  Regulaminu  oraz  na  stronie  Sklepu  Internetowego  w  zakładce  dotyczącej 

odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.   

8.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

8.3.1.  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. 

Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią 

inną  niż  przewoźnik,  a  w  przypadku  umowy,  która:  (1)  obejmuje  wiele  Produktów,  które  są  dostarczane  osobno, 

partiami  lub  w  częściach  –  od  objęcia  w  posiadanie  ostatniego  Produktu,  partii  lub  części  albo  (2)  polega  na 

regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

8.3.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

8.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

8.5.  Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania 

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w 

tym  koszty  dostawy  Produktu  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez  Klienta  sposobu 

dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu 

płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził 

się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że 

sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili 

otrzymania  Produktu  z  powrotem  lub  dostarczenia  przez  konsumenta  dowodu  jego  odesłania,  w  zależności  od  tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od 

umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że 

Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego 

upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań. 

8.7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

8.8.1.  Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostawy  Produktu  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostawy  dostępny  w  Sklepie 

Internetowym,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  konsumentowi  poniesionych  przez  niego  dodatkowych 

kosztów. 

8.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8.8.3.  W  przypadku  Produktu  będącego  usługą,  której  wykonywanie  -  na  wyraźne  żądanie  konsumenta  -  rozpoczęło  się 

przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy,  konsument,  który  wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po 

zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę 

zapłaty  oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem  uzgodnionej  w  umowie 

ceny  lub  wynagrodzenia.  Jeżeli  cena  lub  wynagrodzenie  są  nadmierne,  podstawą  obliczenia  tej  kwoty  jest  wartość 

rynkowa spełnionego świadczenia. 

8.9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

8.9.1.  (1)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą  konsumenta,  który  został 

poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  Sprzedawcę  utraci  prawo 

odstąpienia  od  umowy;  (2)  w  której  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań  na  rynku  finansowym,  nad  którymi 

Sprzedawca  nie sprawuje  kontroli,  i które  mogą  wystąpić przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy;  (3)    w 

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub 

służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający 

szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin  przydatności  do  użycia;  (5)  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest 

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu 

na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6)  w której 

przedmiotem  świadczenia  są  Produkty,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój  charakter,  zostają  nierozłącznie 

połączone  z  innymi  rzeczami;  (7)  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została 

uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy  Sprzedaży,  a  których  dostarczenie  może  nastąpić  dopiero  po  upływie  30  dni  i 

których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie 

żądał,  aby  Sprzedawca  do  niego  przyjechał  w  celu  dokonania  pilnej  naprawy  lub  konserwacji;  jeżeli  Sprzedawca 

świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  Produkty inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub 

wizualne  albo  programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie  zostało 

otwarte  po  dostarczeniu;  (10)  o  dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism,  z  wyjątkiem  umowy  o 

prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych 

niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 

wydarzeniami  rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w  umowie  oznaczono  dzień  lub  okres  świadczenia 

usługi;  (13)  o  dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie 

świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po 

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

9.  POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE   PRZEDSIĘBIORCÓW 

9.1.  Niniejszy  punkt  Regulaminu  oraz  postanowienia  w  nim  zawarte  dotyczą  wyłącznie  Klientów  i  Usługobiorców  nie 

będących konsumentami. 

9.2.  Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  zawartej  z  Klientem  niebędącym  konsumentem  w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić 

bez  podania  przyczyny  i  nie  rodzi  po  stronie  Klienta  niebędącego  konsumentem  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do 

Sprzedawcy. 

9.3.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym 

także  wymagać  dokonania  przedpłaty  w  całości  albo  części  i  to  niezależnie  od  wybranego  przez  Klienta  sposobu 

płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9.4.  Z  chwilą  wydania  przez  Sprzedawcę  Produktu  przewoźnikowi  przechodzą  na  Klienta  nie  będącego  konsumentem 

korzyści  i  ciężary  związane  z  Produktem  oraz  niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  Produktu. 

Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od 

przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

9.5.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest 

zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu 

nastąpił  ubytek  lub  uszkodzenie  Produktu,  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  ustalenia 

odpowiedzialności przewoźnika. 

9.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie 

będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

9.7.  W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi 

Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego 

oświadczenia. 

9.8.  Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego  konsumentem,  bez 

względu  na  jej  podstawę  prawną,  jest  ograniczona  -  zarówno  w  ramach  pojedynczego  roszczenia,  jak  również  za 

wszelkie  roszczenia  w  sumie  -  do  wysokości  zapłaconej  ceny  oraz  kosztów  dostawy  z  tytułu  Umowy  Sprzedaży,  nie 

więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do 

Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i 

nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  utraconych  korzyści  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego 

konsumentem. 

9.9.  Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą/Usługodawcą,  a  Klientem/Usługobiorcą  niebędącym  konsumentem 

zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

10.2.  Zmiana Regulaminu: 

10.2.1.  Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych  przyczyn  to  jest:  zmiany 

przepisów  prawa;  zmiany  sposobów  płatności  i  dostaw  -  w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizację 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

10.2.2.  W przypadku  zawarcia  na podstawie  niniejszego  Regulaminu  umów  o  charakterze  ciągłym  (np. świadczenie  Usługi 

Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w 

art.  384  oraz  384[1]  Kodeksu  cywilnego,  to  jest  Usługobiorca  został  prawidłowo  powiadomiony  o  zmianach  i  nie 

wypowiedział  umowy  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  powiadomienia.  W  wypadku  gdyby  zmiana 

Regulaminu  skutkowała  wprowadzeniem  jakichkolwiek  nowych  opłat  lub  podwyższeniem  obecnych  Usługobiorca 

będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

10.2.3.  W  przypadku  zawarcia  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  umów  o  innym  charakterze  niż  umowy  ciągłe  (np. 

Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów 

będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie 

będą  miały  wpływu  na  już  składane  lub  złożone  Zamówienia  oraz  zawarte,  realizowane  lub  wykonane  Umowy 

Sprzedaży. 

10.3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy 

prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami 

będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze 

zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

11. WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY 

(ZAŁĄCZNIK  NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) Wzór formularza odstąpienia od umowy  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

–    Adresat:  

ATASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  

ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań  

ataszek.pl 

biuro@ataszek.pl 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 

rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o 

świadczenie następującej usługi(*)  

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

–    Adres konsumenta(-ów) 

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

–    Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.